LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
21
Regler og bestemmelser
Facebook Youtube
Vejret
Sidst opdateret 02.04.2014

1. Betingelserne vi flyver under

1A. Lov- og aftalegrundlag

Vores modelflyveplads er etableret som et samarbejde mellem EFK87 og UL klubben Albatros. Modelflyvepladsen er anlagt på en del af Albatros's startbane og jordoperationsområde.
Modelflyvning på vores modelflyveplads er lovlig i henhold til "LUFTFARTSLOVEN BL 9-4" udstedt af SLV, Modelflyvning Danmarks love og aftalen mellem Albatros og EFK87.
Modelflyvepladsen er endvidere forsikringsmæssigt godkendt af Modelflyvning Danmark.

Det er vores ansvar, at reglerne overholdes, og det er EFK87, som sætter reglerne for anvendelse af modelflyvepladsen til modelflyvning.
I henhold til EFK87's vedtægter er det kun tilladt at flyve modelflyvning med EL-drevne modelfly.
Gæstepiloter kan flyve i henhold til pkt. 12 i Modelflyvepladsreglerne.
 

1B. Koordinering med Albatros UL operationer

1. Modelfly skal ALTID vige for full-size luftfartøjer.
2. Medlemmerne har pligt til at overvåge luftrum samt jordoperationsområde, for UL-operationer.
3. Ved UL-operationer skal alle personer befinde sig indenfor opholdsområdets afgrænsninger.
4. Alle modelfly skal holde stille på jorden når UL fly starter og lander.
5. Al flyvning skal foregå i henhold til flyvezonen som angivet på kortet i klubhuset
6. Gæstepiloter er under den godkendende EFK87-pilots ansvar overfor disse sikkerhedsregler.

1C Modelflyvepladsregler

1. Modelflyvning må kun foregå i henhold til EFK87's regler, Modelflyvning Danmarks regler, SLV's regler og kun under de restriktioner, der er anført herunder. Flyvetilladelse har kun EFK87 medlemmer, som har fået solo tilladelse af EFK87 flyveinstruktører, elever under uddannelse sammen med instruktør samt gæstepiloter (se pkt 12).

2. Grundreglen for flyvning i EFK87 er fra kl. 10:00 til kl. 20:00 alle ugens dage. Fra kl. 20:00 til kl. 22:00 må der kun flyves med støjsvage modeller. Hele døgnet må der flyves med svævefly uden motor. Undtagelsen for ovenstående er, når der slås græs. Under græsslåning må der under ingen omstændigheder være modeller i luften. Der bliver slået græs hver torsdag mellem kl. 10:00 og kl. 13:00. For støjsvage modeller betyder det, at ducted fans, vinger og fly med skubbemoter som et minimum ikke må benyttes. Hvis en model vurderes til at kunne høres hos Friheden, er det en model, der larmer for meget, og modellen må derfor ikke benyttes. Af samme årsag henstiller vi til at vise ekstra opmærsomhed i forhold til flyvning i nærheden af Friheden i dette tidsrum. Aftalen med Friheden betyder, at det er Friheden (og hverken EFK87 og/eller Albatros), der egenhændigt afgør, om vi kan vedblive at flyve under disse retningslinier.

3. For EFK87 medlemmer med elevstatus er det dog tilladt at flyve uden instuktørtilladelse med modeller under 50 gram. Flyvningen med disse modeller skal foregå i henhold til gældende regler for flyvning på EFK87's plads.

4. Medlemmer under 15 år med solotilladelse må ikke flyve fra EFK87's flyveplads uden at der er et seniormedlem med solotilladelse tilstede som ansvarlig for flyvningen.

5. Det påhviler alle EFK87 medlemmer med solotilladelse at tilse at flyvning af medlemmer under 15 år foregår i henhold til gældende regler og på betryggende vis.

6. Der skal flyves på forsvarlig vis og vises hensyn til andre piloter i pilotfeltet samt andre der måtte befinde sig i opholdsområder bag pilotfeltet. Dvs. at man skal:
- holde en passende afstand til pilotfeltet ved start og landing
- undlade at lave flyvninger tæt ind mod pilotfeltet
- undlade at lave lowpass flyvinger tæt på pilotfeltet
- undlade at lave hasarderede manøvrer der kan være til fare for andre piloter eller tilskuere

7. Der må kun anvendes radiogrej, som opfylder de krav, Telestyrelsen stiller.

8. Der skal ved flyvning på 35 og 40 MHz, altid anvendes frekvensklemme fra EFK87's stander. Denne skal anbringes synligt på senderen!

9. Medlemskortet skal bæres synligt på overkroppen, når man befinder sig på pladsen.

10. Parkering skal ske langs grusvejen indtil 10m fra pilot feltet og bag hangarerne ned mod Albatros.

11. Når man ikke flyver skal man befinde sig i opholdsområdet.

12. Flyvning skal foregå fra pilotfeltet, med mindre andet er aftalt.

13. Modelflyvning skal foregå syd for grusvejen, som går langs startbanens nordside.

14. Flyvning hen over hangarer, hundeklubben og nærliggende gårde er ikke tilladt. Flyvezoner, pitområde og sikkerhedslinier er markeret på et kort opslået i klubhuset og på EFK87 hjemmeside her.

15. Drivakkuer må kun være tilsluttet i pitområde og flyvezonen som anført her.

16. Gæstepiloter skal være medlem af Modelflyvning Danmark. Gæstepiloter må flyve på pladsen under overvågning af et godkendt medlem og groundes, hvis flyvestanden ikke er i orden, eller hvis regler/flyvezone ikke overholdes. Der skal foretages en gennemgang af Modelflyvepladsreglerne. Modelflyvning Danmarks medlemskort skal under ophold på pladsen bæres synligt på brystet. Gæstepiloten groundes/overdrages, når det godkendende medlem ikke længere kan/vil bære ansvaret.

17. Elever må flyve under overvågning af en instruktør eller et bestyrelsesmedlem. Første flyvning vil være overvåget 100% (stå sammen med) Derefter på afstand, som vi plejer. Der gives kun lov for én dag af gangen.

18. Medlemmer med solotilladelse må gerne flyve skoleflyvning med elever f.eks. med lærer-elevsystem

19. Pladsen skal holdes ren. Der er affaldscontainer til rådighed ved klubhuset.

20. Hunde og andre husdyr skal føres i snor.

21. Der må ikke ryges i klubhuset.

22. Personlige ting må ikke opbevares i klubhuset. Medmindre der er givet dispensation.

 

1D. Stævner

Stævner aftales med Albatros's bestyrelse. Ved stævner har EFK87 "forflyvningsret", dvs. UL operationer må ikke foregå, før stævnet giver plads. Ved stævner er alle aktiviteter underlagt stævnets sikkerhedsansvarlige.

 

2. Medlemskab og indmeldelse

2A. Medlemskab af EFK87

1. Aktive medlemmer
Aktive medlemmer er EFK87 medlemmer, som også er registreret som medlem af Modelflyvning Danmark og mindst som passivt medlem i Albatros. Aktivt medlemsskab af EFK87 giver ret til modelflyvning fra EFK87's modelflyveplads, adgang til at anvende Albatros klubhus samt adgang til Albatros klubmøder og arrangementer.
Kontingentmæssigt skelnes mellem senior- og juniormedlemmer samt direkte Albatros medlemsskab.

2. Passive medlemmer
Passive medlemmer er alene medlem af EFK87 og Modelflyvning Danmark. De har adgang til EFK87's arrangementer, undtagen modelflyvning fra klubbens modelflyveplads.

3. Juniormedlemmer
Junior medlemsskab til det år hvor man fylder 18 år.
Juniormedlemmer kan både være aktive og passive. Dog flyver junior medlemmer under 15 år under særlige betingelser, se modelpladsregler.

4. Midlertidige medlemmer
Midlertidigt medlemskab af EFK87, max. 1 år, er registreret som medlem af Modelflyvning Danmark og mindst som passivt medlem i Albatros. Midlertidigt medlemskab giver ret til modelflyvning fra EFK87's modelflyveplads, adgang til at anvende Albatros klubhus samt adgang til Albatros klubmøder og arrangementer.

5. Familiemedlemmer
Familiemedlemsskab af EFK87 er medlemmer, der deler samme postadresse. De har samme rettigheder, som hvis de havde haft et almindeligt senior- eller juniormedlemskab.

6. Medlemsskab af EFK87 og registrering i Modelflyvning Danmark
Som hovedregel, anmeldes EFK87 medlemsskab til Modelflyvning Danmark. Antallet af EFK87 medlemmer registreret i Modelflyvning Danmark bestemmer størrelsen af vores indflydelse i Modelflyvning Danmarks repræsentantskab. Der kan dispenseres fra denne regel, hvis et EFK87 medlem er medlem af en anden klub i hvis vedtægter/regler det er stadfæstet, at Modelflyvning Danmarks medlemskab tæller i denne klubs regi.

 

2B. Kontingent opkrævning

EFK87's kasserer opkræver kontingent for både aktivt og passivt medlemsskab.
Kontingentet for næste år opkræves efter generalforsamlingen og er forfaldent d. 1. januar i det følgende år.

2C. Optagelse af nye medlemmer

Nye medlemmer optages via ansøgning til kassereren.

2D. Indmeldelsesgebyr og første års kontingent

1. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyret.
2. Første års kontingentet halveres hvis indmeldelsen sker efter 30. juni.
3. Midlertidige medlemmer, max. 1 år, behøver ikke betale indmeldelsesgebyr.
4. Familiemedlemmer betaler kun ét indmeldelsesgebyr.

2E. Nøgle til klubhuset

1. Nøgle til EFK87 klubhus udleveres efter betalt indmeldelsesgebyr.
2. Nøgle til Albatros klubhus udleveres af Albatros's kasserer mod depositum.

 

Udstedt af bestyrelsen

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog