LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Vedtægter pr. 20.11.2013Sidst opdateret 07.10.2014

EFK87 (Elektroflyveklubben af 1987)
Vedtægter pr. 20. November 2013

§1. Klubbens navn er "EFK87" og er hjemmehørende i Ballerup kommune. Klubbens formål er er at fremme modelflyvning bl.a. gennem formidling af kontakt mellem modelflyvepiloter.
Begyndere bør kunne få tilstrækkelig hjælp.

§2. Som medlem optages enhver, der dyrker flyvning med flymodeller, herunder også svævemodeller, hvor fremdriften sker ved hjælp af een eller flere elektromotorer. Brændstofmotorer af enhver art er ikke tilladt.

§3. Aktive EFK87 medlemmer skal være medlem af Modelflyvning Danmark. Modelflyvning Danmarks medlemsnummer skal oplyses til EFK87's bestyrelse og er en forudsætning for optagelse i EFK87. Medlemsskab af EFK87 anmeldes til Modelflyvning Danmark.

§4. Medlemmerne er frit stillede med hensyn til medlemskab i andre klubber. Ved medlemsskab i anden klub, kan der under særlige omstændigheder dispenseres fra §3. 

§5. Aktive medlemmer har alle rettigheder.

§6. Passive medlemmer har alle rettigheder undtagen adgang til flyvning på klubbens flyveplads og stemmeret på generalforsamlingen.

§7. Et hvert medlem, som ikke overholder klubbens love og bestemmelser eller er i urimelig restance med skyld til klubben, kan ekskluderes uden yderligere varsel.
Beslutning om eksklusion kan af medlemmet ankes til næstfølgende generalforsamling. Eksklusionen står ved magt indtil den eventuelt annulleres på denne generalforsamling.

§8. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales helårsvis forud. Medlemsskab følger kalenderåret.

§9. Regskabsåret er 1. november til 31. oktober. Regnskabet revideres af en revisor valgt af klubbens generalforsamling. Økonomichefen forestår regnskabsføringen og disponerer over driftsudgifterne indenfor de af generalforsamlingen vedtagne budgetrammer. Større dispositioner udover de vedtagne budgetrammer skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

§10. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år senest den 30. november. Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel og med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
og sekretær
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, supppleant og 1 revisor
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
7. Eventuelt

Alle beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal, herunder også vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberretigede medlemmer forlanger det. 
Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og skal indeholde de forslag med tilhørende redegørelser, som den ekstraordinære generalforsamling skal tage stilling til.

§12 Bestyrelsen består af følgende:
Formand (på valg i lige år)
Næstformand (på valg i ulige år)
Kasserer (på valg i ulige år)
2 bestyrelsesmedlemmer (på valg i ulige år)

Suppleant (på valg hvert år)
Revisor (På valg hvert år)(Kan ikke være medlem af bestyrelsen)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. 

Bestyrelsen har ansvaret for klubbens drift og fremdrift, og har ansvaret for gennemførelsen af aktiviteter til klubbens gavn.


Klubben tegnes af Formanden og kassereren i fællesskab.

§13. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløb af en valgperiode indtræder suppelanten i bestyrelsen og der vælges en afløser ved førstkommende generalforsamling. Hvis suppleanten ikke ønsker at indtræde, påtager et andet bestyrelsesmedlem sig ansvaret indtil afløser er valgt.

§14. Referat af generalforsamlingen, en oversigt over bestyrelsens sammensætning og uddelegering af varetagelsen af løbende opgaver, samt en foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage efter en generalforsamling.

§15. Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens skøn.
Bestyrelsen bør sørge for afholdelse af regelmæssige medlemsmøder i henhold til formålsparagraffen samt arrangere flytræf og udflugter i det omfang det er muligt. Foreningen tegnes af formanden og økonomichefen i forening.

§16. Opløsning af klubben kan ske når 3/4 af klubbbens medlemmer stemmer herfor på en i den anledning afholdt generalforsamling. Ved ophør fordeles klubbens midler til almennyttige og/eller folkeoplysende formål inden for fritidslovens rammer.

Som vedtaget på
generalforsamlingen d. 20. November 2013

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog