LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Bestyrelsens foretningsordenSidst opdateret 25.11.2013

Denne forretningsorden for bestyrelsen i efk87 er lavet som et resultat af bestyrelsesmødet d. 19.01.2010

For at forretningsordenen er gældende skal den behandles i bestyrelsen og godkendes efter gældende regler om beslutningsdygtighed.

Den oprindelige version blev behandlet og godkendt den 5. Januar 2010
Denne udgave er revideret på bestyrelsesmøde 15.01.2013

Bestyrelsens konstituering, roller og opgaver
Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen jvf. vedtægternes §12.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter udpeges ligeledes af generalforsamlingen.

Bestyrelsens suppleant opfordres til at indgå aktivt i bestyrelsesarbejdet og deltage i møderne, omend de ikke har mødepligt og ej heller er stemmeberettiget.

Indsættelse af suppleant
Generalforsamlingens valgte suppleant kan indtræde som fuldgyldigt medlem i stedet for et valgt medlem såfremt:

- Det valgte medlem melder sig ud af foreningen
- Det valgte medlem tilkendegiver at det ønsker at forlade bestyrelsen
- At et flertal i bestyrelsen godtgør, at medlemmet er i varigt forfald

I praksis sker udskiftningen ved et bestyrelsesmøde, under punktet formandens orientering og er gyldigt fra beslutningen er truffet.

Roller og opgaver
Nærværende principielle opgaver er defineret for bestyrelsens roller:
Rolle
Opgaver
Formand
- Indkalder og leder bestyrelsens møder
- Indkalder generalforsamlingen
- Foreningens talsmand i formelle forhold
- Udarbejder dagsorden for bestyrelsens møder

Næstformand
- Indtræder i formandens opgaver, såfremt denne er i forfald

Kasserer
- Vedligeholder foreningens medlemsregister
- Ansvarlig for foreningens bogføring
- Aflæggelse af foreningens regnskab

Suppleant
- At holde sig løbende orienteret om bestyrelsens arbejde
- Indtræder i bestyrelsen i tilfælde af forfald

Dispositionsret
Bestyrelsen skal godkende alle udgifter. Der er af bestyrelsen på forhånd godkendt udgifter afholdt i forbindelse med specifikke arrangementer (Klub vand/kaffe, byggemøde m.m – se selvstændig liste) . Større beløb kan ikke ifølge vedtægernes §9 afholdes uden for budget uden godkendelse på en ekstraordinært generalforsamling.

Bestyrelsesmøder
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes efter behov dog mindst 4 gange om året. 

Derudover forventes det at specifikke emner bliver debateret og bragt til beslutning på bestyrelsens forum på www.efk87.dk. Beslutninger kan træffes mellem bestyrelsesmøder når emnet er opretettet og drøftet på bestyrelsens forum på efk87.dk. Bestyrelses beslutninger der ønskes afgjort på forum skal gives min 5 dages svarfrist. 


Indkaldelse
Ordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formand pr. email, vedhæftet udkast til dagsorden, seneste 14 dage før afholdelse af mødet. Mødet annonceres ligeledes på bestyrelsens forum, samt i forenings kalender på www.efk87.dk. 


Dagsorden
Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde skal som udgangspunkt indeholde:
1.Formandens orientering
2.Økonomi og medlemmer
3.Aktiviteter
4.Indkomne forslag
5.Eventuelt

Forslag til behandling under "indkomne forslag" skal fremsendes senest 5 dage forud for mødet.


Ekstraordinære bestyrelsesmøder
Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden eller et flertal i bestyrelsen.

Indkaldelse til esktraordinært bestyrelsesmøde
Indkaldelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde skal ske pr. email, vedhæftet dagsorden, seneste 5 dage før afholdelse af mødet. Mødet annonceres ligeledes på bestyrelsens forum, samt i forenings kalender på www.efk87.dk. 

Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst 3/5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
Beslutninger kan træffes ved simpelt flertal i forhold til hele bestyrelsen, både ved møder og på www.efk87.dk.

Afstemninger
Som udgangspunkt søges bestyrelsesarbejde løst gennem forhandling og opnåelse af konsensus.
Er afstemninger nødvendige, afholdes de åbent og tages til referat med antal stemmer afgivet.
Stemmeberettiget er de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 
I fald af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Referat
Rollen som referent går som udgangspunkt på omgang mellem bestyrelsens medlemmer. Referat udarbejdes som beslutningsreferat og annonceres til bestyrelsen samt øvrige deltagere senest 8 dage efter mødets afholdelse på www.efk87.dk. 

Ethvert medlem med stemmeret ved mødet kan begære at få taget specifikke kommentarer til referat.

Arbejdsgruppe

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

En arbejdsgruppe kan udpeges for løsning af en specifik opgave og opløses automatisk når opgaven er fuldført.

En arbejdsgruppe kan bestå af såvel medlemmer som eksterne personer udpeget af bestyrelsen.

Arbejdsgruppen ledes af et medlem af foreningen med gyldigt medlemsskab og har et bestyrelsensmedlem udpeget som ansvarlig kontaktperson.

Oprettelse og eventuel opløsning af arbejdsgrupper foregår ved forhandling under et bestyrelsesmøde.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog