LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
16
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat generalforsamling 23.11.2011Sidst opdateret 25.11.2013

Referat generalforsamling 23/11 2011

1. Valg af ordstyrer og referant
Jan Gybel blev valgt som ordstyrer
Anders Sørensen blev valgt som referant

2. Bestyrelsens årsberetning

Formandens beretning
Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Carsten Danielsen, Jens Arnt, Jakob Andersen, Jan Petersen og Anders Sørensen, da Jakob er tiltrådt som kasserer i stedet for Søren Vedel.
Det har været en kedelig sæson mht vejret, men på trods af dette har der været rigtigt god aktivitet på pladsen. Forårstræffet var et rigtigt godt arrangement men desværre ikke med helt så mange deltagere som ønsket. 
Pilotfeltet er blevet ændret og det har gjort det nemmere at overholde flyvezonerne.
Aktiviteten med flyvning for skolebørn var en rigtig god oplevelse for de mange fremmødte børn og voksne og det var utroligt at se hvor hurtigt nogle af dem lærte at kontrollere flyverne. Der var ikke så mange klubmedlemmer til stede på dagen og det opfordres til at flere møder op næste år for at vise lidt flyvere frem og deltage i hyggen.
Mange medlemmer deltog i Nusernes sommerlejr og på trods af meget dårligt vejr var det en fornøjelig uge.
Klubmesterskaberne blevet i år vundet af Anders Larsen og Anders Sørensen.
Byggemøderne er en af de aktiviteter der rigtigt binder medlemmerne sammen. Der er juleafslutning torsdag den 8. med Glögg og æbleskiver.
Flyveskolen kører rigtigt godt og der er kommet virkeligt mange elever igennem i år. De tre instruktører gør det super godt og har haft flyvning mere eller mindre hver eneste søndag hele sæsonen igennem.
Der er på nuværende tre der kan give A certifikater i klubben, Jens Damshøj, Peter Bech og Jonas Weber Rasmussen, men Jonas stopper ved udgangen af året. Jørgen Bentsen vil gerne være ny kontrollant på Svæve og A. H-certifikat kontrollanter er Torben og Kaj.
Jan har efter mange mange år valgt at trække sig tilbage som skolechef og sikkerhedschef, men vil stadig være aktiv i bestyrelsen.
Torsdagsholdet Henri, Niels og HP gør som altid et rigtigt godt stykke arbejde med at slå græs.
P-holdet har med deres megen (flyve-)aktivitet virkeligt bidraget til at gøre klublivet sjovt.
Peter Bang fra Friheden er blevet medlem af klubben og dem har vi derfor et godt forhold til.
Der har været nogle episoder med hundeklubben hvor de lufter hunde langs hegnet og efterfølgende brokker sig over af vi flyver over hovedet på dem. Det er vigtigt at vi alle tager hensyn til hinanden.
Indendørssæsonen er nu startet og vi flyver i Måløv Ny Hal eller Gammel Hal de fleste søndage fra 18-22. Det har nok været nemmere at få tid i hallen delvist fordi vi har været gode overfor kommunen mht børneflyvedagen.
Kommentar fra Jørgen Kragh: Han deltog i børnedagen og var glad for at være med til et par hyggelige dage.
Der er ikke umiddelbart nogen af børnene eller fædrene der efterfølgende er meldt ind i klubben. Da vi er mere end 100 medlemmer nu er der ikke brug for en direkte hvervekampagne.
Til næste år har klubben 25 års jubilæum. Der skal findes en måde at fejre det på (Albatros har også jubilæum samme år).
Sikkerhed (v. Jens Arnt)
Der er igennem sæsonen blevet sendt et par mails til bestyrelsen hvor et medlem har været bekymret over sikkerheden og det er naturligvis noget bestyrelsen ser alvorligt på da det er vigtigt at man trygt kan færdes på pladsen.
Det opfordres kraftigt til at medlemmer ikke flyver stærkt for tæt på pilotfeltet.
Armering af modellerne bedes ske på et sikkert sted, specielt med de kraftige motorer og akkuer. 
Kaj foreslår at vi opretter et armeringsbord der ligger væk fra de almindelige bænke. Det blev foreslået at vi bruger klapbordet for enden af klubhuset til armeringen.
Med helikoptere er det ofte efter flyveturen at piloterne bærer helikopteren tilbage til bordene i armeret tilstand.
Det er vigtigt at modellerne ikke står for tæt på bænke mv. da der så er fare for at andre kan træde på dem. Det blev foreslået at der også bliver er område vest for bænkene hvor modellerne kan samles. 
Lad være med at taxie helt ind i pilotfeltet/modelområdet, tag drivakkuen fra inden og bær/træk modellen ind.
Der blev diskuteret ang ”at gå i holding”. Vi har lov til at gå i holding over vandværket iflg aftalen med Albatros, men hvis der nogen tvivl er det altid os modelflyvere der skal vige for ultralet mv. At ”vige” kan betyde at man enten går i holding eller lander.
Det er et problem at ultralet flyverne ikke kommer op og vende forbi os inden de starter. Der er ingen fast aftale med Albatros om dette, men det kan være meget svært at høre at dem hvis vinden kommer oppe fra os. Det er vigtigt at vi alle kommunikere med Albatros i vores daglige gang på pladsen da mange problemer kan løses med en god snak.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Jakob fremlagde regnskabet som er blevet godkendt af kritisk revisor Jørgen Bentsen.
Vi har fået en del flere kontigent indtægter end budgetteret.
Der er blevet indgået en ny og meget god aftale med Albatros, så der nu er en halvårlig betaling til dem på 6000 kr uanset medlemstallet.
Der har været næsten en 4-dobling af udgifterne til flyveskolen. En del af dette skyldes et indbrud i klubhuset tidligere på året. Nu har instruktørerne deres egne sendere og grej som de tager med hjem så det ikke bliver stjålet igen. Flyveskolen er en af klubbens vigtigste aktiviteter og vi har fået mange nye medlemmer pga at vi har den så selv om det koster lidt penge at drive flyveskolen gør det ikke noget.
Der har samlet været et overskud på ca 15.000 kr
Klubbens saldo i banken er ca 133.000 kr.

4. Forslag fra bestyrelsen
Nyt klubhus
Anders fremlagde nogle forskellige muligheder for klubhuset.
Jørgen Kragh foreslår at vi i første omgang kontakter kommunen om de har en brugt mandskabscontainer. Og i anden omgang er en rigtig kontor-pavillon (3 meter i bredden) at foretrække.
Der er klar stemning for at vi køber et nyt klubhus og ikke bruger flere penge på at vedligeholde det gamle .
René forestår at vi søger på fondsregistret og finder en fond der kan give tilskud.
Peter Bech oplyste at NFK er blevet meldt ind i den lokale DGI forening, og der ville der også være midler at hente.
Der blev foreslået at vi også indkøber en lille stål container der kan aflåses, som vi så kan opbevare grej i.
Ved nyt klubhus skal der samtidigt også trækkes nyt kabel så vi kan få en ordentlig strømforsyning. 
Der er stillet forslag om at bestyrelsen kan disponere over indkøb af nyt klubhus med en beløbsgrænse på max 70.000 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Fejring af 25 års jubilæum
Peter Bech mener at der ligger et referat fra tidligere jubilæer hvor vi nok kan se hvem der har været medlem i klubben fra starten.
Det vil nok være svært at løfte både et forårstræf og et andet jubilæums-arrangement i det samme år. Der blev foreslået at vi gør lidt ekstra ud af træffet og f.eks. at klubbens medlemmer (evt med påhæng) spiser gratis til festen.
Vi skal i god tid have fundet en dato og meldt den ud til modelflyvenyt og på forum, og så kan selve indholdet meldes ud senere.
Jan pointerede at det er vigtigt at det ikke bare bliver ”ekstra gratis pølser” men at vi også benytter lejligheden til PR overfor andre end modelflyve-folk.
Der blev diskuteret for og imod et publikums-arrangement og hvad der i så tilfælde skulle være af specielle tiltag f.eks. skoleflyvning, opvisning mv.
Peter Bech foreslår at alle fremmødte piloter får gratis pølser, gaver mv. for at få flere til at komme (lige som de gør i Slangerup).
Poul pointerede at PR delen allerede er taget hånd om med skoleflyvningsdagen så vi ikke behøver at gøre yderligere reklame.
Flere foreslog at vi skal holde træf/fejring mere for medlemmerne og de øvrige fra modelflyve-kredse end for offentligheden.
Der skal nedsættes en komite (Peter Bech melder sig frivilligt) til at finde ud af hvad der skal ske på dagen.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er stillet forslag om vi kan få udvidet flyvetiden til at starte kl 9 om morgenen i stedet for kl 10. Vi vil starte med at spørge Friheden om det er i orden med dem og derefter høre Albatros og hundeklubben.

6. Valg til kasserer
De siddende bestyrelses medlemmer er villige til genvalg. De blev valgt.
Hans Ledager Sørensen er villig til valg som suppleant. Han blev valgt
7. Fremlæggelse af budget
Samlede forventede indtægter: 60.400,- kr
Samlede forventede udgifter: 58.500,- kr.
Det blev på generalforsamlingen godkendt en yderligere udgift på op til kr. 15.000,- til afholdelse af jubilæum. 
Budgettet blev godkendt, med bemærkning om at det er uden anskaffelse af nyt klubhus og evt. jubilæumstræf.

8. Eventuelt
Der blev spurgt ind til forsyningerne i klubhuset. Jan Kilden er forsyningsmester i perioden fra standerhejsning til standerstrygning. Der er ingen officel i vinterperioden men alle er velkomne til at indkøbe kaffe mv. og sende regningen til kasseren.
Der blev stillet forslag om at vi på hjemmesiden kan have en liste over anbefalet udstyr. De generelle kommentarer er at det er til byggemøderne man får den bedste hjælp, men Jens Arnt vil meget gerne hjælpe med at lave en sådan side men har behov for input til hvilke modeller der skal på. 
Uddeling af gaver:
Gurvinder er blevet godkendt og gav vin til alle instruktørerne med et stort Tak for mange års hjælp.
Instruktørerne fik vin for deres store indsats i årets løb.
Græsholdet fik vin for altid at holde banen i meget god stand
Peter Bech fik vin for god afholdelse af byggemøderne
Finn Clausen fik en særlig anerkendelse for hans store aktivitet og grafiske hjælp. 
Der blev også uddelt en særlig præmie (Gammel dansk og en varmedunk til de kolde vinterdage) til P-holdet for at være særligt aktive, også med flyvningen.
Jan Petersen viste en nyheds-holder der kan stå på bordet udenfor eller ved siden af kaffemaskinen. Den skal bruges til nemt at kommunikere nye tiltag.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog