LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra generalforsamling 2012Sidst opdateret 25.11.2013

Referat EFK87 Generalforsamling 2012
13. november 2012

1. Valg af ordstyrer og sekretær
Ordstyrer: Jan Gybel
Sekretær: Anders Sørensen

2. Bestyrelsen årsberetning
Formandens beretning
Der er blevet indkøbt og opsat et meget fint klubhus.
Vi har også fået trukket et nyt kabel og lagt nyt strøm ind i klubhuset (mange tak til Erik!). 
Indretning af klubhuset er blevet sponseret af Tuborg Fondet
Overdækningen er blevet sponseret af Johannes Fog og Lars’ gode ven sørgede for at der kunne blive lagt brolægning. Der mangler stadig at lave side-inddækninger men det kommer.
Der har været masser af god flyvning. Klubbens 25 års jubilæum blev fejret ved forårstræffet, og der var masser af aktivitet og sjov. Specielt masse-starten var meget imponerende, men også andre gode aktiviteter som helikopter-dragrace og combat med vinger. Dagen sluttede af med en dejlig festmiddag.
Sommerferieaktiviteten med Børneflyvningen var igen en stor success.
Årets sommerlejr hos Nuserne var lidt ramt af regnvejr, men der var meget stor tilslutning til den og det var for mange en stor oplevelse at prøve at flyve på en asfaltbane.
Klubmesterskaberne er blevet en tradition og der var rigtigt mange deltagere i år. Jørgen Bentsen vandt i fastvinge og Jakob Andersen vandt i helikopter.
Kaj har arrangeret mange ture til skrænt flyvning i sommer og efterår. 
Jeppe Alkærsig blev nr 19 til VM i F5B og igen i år også danmarksmester.
Indendørs sæsonen er i fuld gang og det er rigtigt hyggeligt og altid godt vejr.
Flyveskolen gør et rigtigt stort arbejde af Per, Peter og Torben. Flyveskolens betydning for klubben kan ikke overdrives, den er en virkelig vigtigt del af klubben. Pt er der kun 2 instruktører og det skal der gøres noget ved.
Byggemøderne hos Peter Bech har et fint fremmøde, og det er blevet super godt efter renovering og er et godt samlingspunkt for både gamle og nye medlemmer.
Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder igennem sæsonen, og formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.
Græsklipningen på pladsen bliver udført af HP og Torsdagsholdet. HP har desværre været syg i løbet af sæsonen men er nu rask igen. Sindt fra torsdagsholdet har lige rundet 90 år, og vi skal nok til at tænke på hvad der skal ske hvis holdet ikke kan slå græsset mere.
Forholdet til Albatros og til naboerne i al almindelighed er ganske udemærket. Der er været et par sager i årets løb men de blev ordnet i god orden. Hvis flyveren falder ned på togsporet er der kommet et krav om at man tager en gul vest på inden man går ned på sporet samt at man har en hjælper med til at spotte om toget kommer. Hos Kildedal Event er man glade for at have modelflyveklubben som nabo, da der så er noget for gæsterne at kigge på i pauserne. 
Der er blevet stillet forslag om at vi kunne få flyttet starttidspunktet for flyvning til kl 09 i stedet for klokken 10. Vi har nu et så godt forhold til naboerne at bestyrelsen vurderer at det kan være en risiko at spørge Friheden (da vi har meget gode tider i forhold til mange andre klubber). En af grundene til kl 10 grænsen er vist at Albatros heller ikke må flyve før. Forslagsstiller er tilfreds med svaret og har trukket det tilbage indtil videre. 
Flyvestation Værløse åbnes den 25. november. I den forbindelse har EFK87 indgået et samarbejde med Den Røde Baron (de har tidligere fløjet på området), da det kan være meget interessant at komme ind på området og evt flyve der. Begge klubber er meldt ind i Danmarks Flyhistoriske Museum, da museet ser modelflyvning som en naturlig del af deres fremtidige aktiviteter. Vi har desuden sendt et brev til borgmesteren for Furesø kommune for at høre nærmere om mulighederne. 
Klubben er vokset en del, vi er nu næsten 140 medlemmer. Det giver en god økonomi og et rigtigt godt liv på pladsen. På sigt kan det give nogle udfordringer, hvis vi bliver så mange medlemmer at vi skal ”stå i kø” for at flyve. Men nu giver det en god basis og der er mange frivillige til at hjælpe når der skal laves noget. Vi har en rigtig god stemning i klubben og mon ikke det er danmarks bedste klub!
Mange af de aktiviteter der sker i klubben er afhængig af enkelt-personers indsats, og det er vigtigt at vi alle kommer med gode idéer.
Det er vigtigt at vi alle prøver at huske at bære medlemskortet på pladsen, da der er mange nye medlemmer og det er en god måde at se hvem hinanden er.
Der er blevet stillet spørgsmål til om at man ikke kan få udleveret nøgle til Albatros, da et medlem har fået en mail tilbage fra Albatros’ økonomichef om at de kun udleverer dem til aktive medlemmer. Bestyrelsen er ikke bekendt med at der skulle være sket en ændring i reglerne, men ved henvendelse til Thore fra Albatros skulle det være muligt at få en nøgle. Hvis ikke kan I rette henvendelse til EFK87’s bestyrelse.

Flyveskolen v/ Peter Kolding
Der er i år blevet godkendt 14 elever.
Der har været en del udskiftning af instruktører i årets løb, og flyvetiderne er blevet ændret lidt. Torben har meldt sig som instruktør og er rigtig god til det. Peter ser gerne at flere melder sig som instruktører, der er altid brug for flere. 
Den officielle skoleflyvning er nu kun fra standerhejsning til standerstrygning, da det er meget koldt for instruktørerne og da det er svært at finde dage med godt vejr. Der er dog stadig ad hoc flyvning med elever enkelte dage.
På et tidspunkt i årets løb har der været 30 elever, men flere af dem har instruktørerne dog aldrig set!
Klubben har fået ny skoleflyver og det var rigtigt godt da den gamle flyver sad fast oppe i et træ. Flyveren kom dog til sidst ned igen, og vi har nu 2 rimeligt gode skolefly. 
For at sikre at instruktørerne ikke også skal hænge på at få repareret flyveren (de gør i forvejen et kæmpe arbejde) skal der findes en eller flere personer der vil være behjælpelige med at være ”mekaniker” på dem. Jørgen Bentsen har meldt sig til posten. 

Hjemmeside v/ Jens Arnt
Surftown har haft en del problemer med hosting af vores hjemmeside.
Lidt statistik: 
Kaj har sendt klart flest jeg-flyver-mails, efterfulgt af Michael Toft og Henrik Dam. Ialt er der blevet sendt over 1600 mails siden marts 2011.
46% af alle medlemmer har været logget på hjemmesiden inden for 1 måned, så hjemmesiden bliver brugt aktivt.
Der er ca 75 individuelle besøg på hjemmesiden per dag.
Regler og bestemmelser er den mest besøgte artikel.
855 billeder er uploadet til siden.
Shout-box’en har i år (2012) 558 indlæg og i 2011 657 indlæg.
Hvad så nu?
Der blev udtrykt ønske om at der helt sikkert skal gøres noget ved billed-upload.
Også udtrykt ønske om et par sider der er mere mobil-venlige så det er nemmere at se jeg-flyver status mv
En del syntes at den eksisterende side er fin nok og har et godt indhold.

Sikkerhed v/ Jens Arnt
Vi har haft et eksempel på armering af modeller inden under halvtaget der nær var gået meget galt. Der må kun armeres ude ved pilotfeltet!

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Den største udgift i året har klart været klubhus og banedrift.
Udgiften til Albatros er faldet betragteligt jf aftalen der blev indgået sidste år. 
Udgiften til byggemøderne ser lidt høj ud, det skyldes primært at der blev installeret LED belysning i kælderen.
Den store post til aktiviteterne er mest gået til jubilæumstræffet.
Vi har haft et underskud på 49.907 men vi har stadig en egenkapital på 83.076. 
Ang. budgettet så er stort set alle posterne som for sidste år, med undtagelse af at vi ikke har den store udgift til klubhuset. 
Der blev opfordret til at regnskabet indledes med en oversigt over til- og afgang af medlemmer. Desuden bør det nok fremgå af regnskabet hvilke fysiske aktiver klubben har (som græsslåmaskine mv.) 
HUSK at tilmelde jer til PBS da det vil gøre arbejdet MEGET lettere for kasseren. 

4. Forslag fra bestyrelsen
Diskussion om holdningen til ny plads blandt medlemmerne: 
Det vil være godt med en ny plads for at kunne undgå nogle af de gener der kan være ved at dele plads med Albatros.
Og ikke mindst få solen i ryggen
En af farerne ved ny plads kan være at hvis vi har to pladser kan aktiviterne og medlemmerne blive delt måske med en anden stemning som resultat.
Måske vil det være en dog idé under alle omstændigheder at lede efter ny plads hvis vi på et tidspunkt bliver sagt op. Formanden svarer at efter samtale med borgmester Dalgård er der ikke umiddelbart noget der tyder på at ikke kan regne med at blive på vores nuværende plads, selv om motorvej osv er ved at komme tæt på
Når man når en vis størrelse kan den nuværende plads måske også blive for lille hvis alle medlemmer kommer på én gang.
Det kan være nemmere at finde en ny plads end at flytte en klub. Her er smadder hyggeligt og det fællesskab skal ikke gå tabt.
Vi har ret gode flyvetider her uden restriktioner på antallet af flyvere i luften mv.
Vi prøver at få et ben ind på Værløse da det er et meget interessant område.
Iflg Jørgen Krag kommer der aldrig flyvning med Fullsize fly på Værløse igen
Flytning af plads mv. er noget der evt skal tages op på en ekstraordinær generalforsamling. 

Ang græsslåning: Det ser ikke ud til at der kommer flere medlemmer på torsdagsholdet til græsslåning. En løsning kunne være at vi tager plæneklipperen op til os selv (evt i en lille container) og så slår græsset. En stor del af torsdagsholdets virke er nu at vedligeholde udstyret, men det kan evt klares professionelt mod betaling. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne for at få flyttet den op.
Ang mulvarpe vil kommunen ikke hjælpe, det skal vi selv få en skadedyrsbekæmper til.
Indkøb af kaffe, sodavand mv: Ludolf har meldt sig som ny forsyningsmand. 
5. Behandling af indkomne forslag
Sideinddækning:
P-Holdet har stillet forslag til at vi hyrer en tømrer til at bygge sideinddækningerne så de kan blive bygget hurtigt. Det vil koste mellem 4-5.000 kroner per side i arbejdsløn. 
Der blev stemt om der i det hele taget skal være en inddækning eller ej, 3 var imod og et overvældende flertal var for.
Carsten Danielsen vil gerne være byggestyrer og foretage bestillingen af materialer. Der bliver indkaldt til en arbejdsweekend aller først i det nye år.

Ændring til reglerne:
Peter Colding har stillet forslag om at regel 17 ang elevflyvning under overvågning bliver ændret. Det blev diskuteret hvordan det konkret skal formuleres og ikke mindst hvad intentionen med forslaget er nemlig at eleverne kan få mere flyvetid uden at vi går på kompromi med sikkerheden. Det blev besluttet at bestyrelsen formulerer den specifikke ordlyd sammen med instruktører og ændrer i reglerne. 


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand: Carsten Danielsen blev genvalgt
Nyt bestyrelsesmedlem: Hans Sørensen blev valgt
Ny suppleant: Leif Priess blev valgt
Kritisk revisor: Jørgen Bentsen blev valgt

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontigent for det kommende år
Godkendt

8. Eventuelt
Der blev bemærket at ved flyvning på skrænt er det vigtigt at vi sørger for at skabe en positiv forbindelse til husejere mv. evt ved at have en flaske rødvin med der kan gives til ejerne hvis en flyver falder ned i deres have.
Ludolf foreslår at nogle af de gamle stole i klubhuset bliver smidt ud, han tager bare selv en vurdering af hvad der skal være der.
Der skal bruges en gasflaske til varmeovnen i klubhuset. Anders Brandt vil gerne donere én.
Uddeling af vin-gaver:
Erik for hans store arbejde med at etablere el i klubhuset
Kaj for hans aktivitetsniveau og hjælp med klubhuset
Peter Bech for at afholde byggemøderne
Instruktører for deres store indsats
Torsdagsholdet for klipning af græsset
Anders Sørensen for at forlade bestyrelsen :o)
Michael Toft for hand gode humør og for at have fløjet en måge.
Jan Gybel for at være ordstyrer

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog