LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra Generalforsamlingen 20.November 2013Sidst opdateret 07.03.2014

Referat af generalforsamling i EFK87 20. november 2013
Ordstyrer: Jørgen Kragh Referent: Jørn Wildt
Antal fremmødte: 35 personer

Klik her for en PDF udgave af referatet ..

Bestyrelsens årsberetning:
• Klubben har 135 medlemmer.
• Det har været et godt år.
• Forårstræffet blev aflyst pga. manglende tilslutning.
• To uheldige episoder med Bane Danmark. Der er tidligere informeret om disse.
• En uheldig episode med Albatros og en for højt flyvende svæver. Der er tidligere
informeret om dette.
• Flyvning (sammen) med skolebørn i sommerferien var igen en succes med stor
tilfredshed fra kommunens side.
• Klubben mødte talstærkt op på Værløse torv ifm. et arrangement i byen.
• Godt fremmøde på åbningen af Værløse flyvestation.
• Der er blevet lavet ny afskærmning på terrassen.
• Pres på flyveskolen har medført begrænsninger på antallet af nye medlemmer.
I den efterfølgende debat blev der omtalt:
• At vi er Danmarks største modelflyveklub.
• At vi er den klub med største medlemsfremgang (21 nye medlemmer). • Hvordan man identificerer højdegrænsen på 100m.

Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet var udsendt på forhånd og blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til to vedtægtsændringer, som skal hjælpe med en evt. indmeldelse af klubben i DGI (se bilag 1). 

Forslagene blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle de opstillede kandidater blev valgt.

• Næstformand: Jens Arnt
• Kasserer: Jakob B. Andersen • Menigt medlem, Jan Petersen • Suppleant: Erik Jepsen
• Revisor: Jørgen Bentsen


Budget og kontingent for det kommende år

Budgettet for 2014 var fremsendt og blev godkendt. 

Diskussion:
• Der var et forslag om at tilsidesætte penge til eventuelle projekter på Flyvestation Værløse. Bestyrelsen forventer kun at der kommer mindre udgifter i den forbindelse - hvis der bliver mulighed for større ændringer vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinære møde.
• Diskussion af om klubben skal tjene penge og generere overskud. Overskuddet i år skyldes fortrinsvist den store medlemsfremgang. Der blev opfordret til at budgettere med at regnskabet går i nul og i stedet hensætte overskuddet til særlige aktiviteter.
• Der blev opfordret til at afskaffe rabatten til medlemmer fra Albatros. Det blev ikke vedtaget, da der kun er tre medlemmer på denne sats.

Eventuelt

• Bestyrelsen overvejer at melde klubben ind i DGI (Dansk Gymnastik og Idræt), som fx tilbyder en række kurser og en ansvarsforsikring for bestyrelsen og medlemmer (se mere på bilag 2).

Lidt om Værløse Flyvestation

Bestyrelsen udsender snarest nærmere information om flyveforholdene på Flyvestation Værløse.
Vi har fået midlertidig tilladelse til at flyve i alle dagtimerne – med maks. 10 fly i luften på samme tid – og der må IKKE køres ind på området. Desuden er der ubegrænset flyvning hver søndag frem til jul. Husk at bære EFK87 medlemskortet synligt.

Bilag 1 – Forslag til vedtægtsændringer

For at muliggøre indmeldelse af EFK87 i DGI foreslår bestyrelsen følgende ændringer af vedtægterne:
1) §1 Nuværende formulering:
§1. Klubbens navn er "EFK87" og er hjemmehørende i Ballerup kommune. Klubbens formål er at formidle kontakt mellem elektropiloter for herigennem af udbrede interessen for elektroflyvning.
Begyndere bør kunne få tilstrækkelig hjælp.
Foreslås ændret til:
§1. Klubbens navn er "EFK87" og er hjemmehørende i Ballerup kommune. Klubbens formål er er at fremme modelflyvning bl.a. gennem formidling af kontakt mellem modelflyvepiloter.
Begyndere bør kunne få tilstrækkelig hjælp.
2) §16 Nuværende formulering:
§16. Opløsning af klubben kan ske når 3/4 af klubbbens medlemmer stemmer herfor
på en i den anledning afholdt generalforsamling. Ved ophør fordeles klubbens midler til almennyttige formål.
Foreslås ændret til:
§16. Opløsning af klubben kan ske når 3/4 af klubbbens medlemmer stemmer herfor på en i den anledning afholdt generalforsamling. Ved ophør fordeles klubbens midler til almennyttige og/eller folkeoplysende formål inden for fritidslovens rammer.

Bilag 2 – Forsikringsmuligheder i DGI

De forsikringer, som EFK87 vil blive omfattet af ved et medlemskab af DGI er:
• En ansvarsforsikring1, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
• En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring2. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
• Psykologisk krisehjælp3, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
• En idrætsrejseforsikring4, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
• En retshjælpsforsikring5, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.

1 Ansvarsforsikring
Arbjdsskadeforsikring
Psykologisk krisehjælp 
Idrætsrejseforsikring
Retshjælp

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog