LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af generalforsamling 24. Nov. 2016Sidst opdateret 08.12.2016

Referat af generalforsamling i EFK87 24. november 2016

Ordstyrer: Jørgen Kragh

Referent: Jørn Wildt

Tilstede: 38 fremmødte medlemmer

 

1. Valg af ordstyrer og sekretær

Valget faldt på Jørgen Kragh (ordstyrer) og Jørn Wildt (referent).

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens årsberetning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt).

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

Kassereren fremlagde regnskabet for 2016 (vedlagt).

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen

1) Bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftaler med Naturstyrelsen om leje af shelter.

2) Bestyrelsen bemyndiges til at accepterer indholdet/begrænsninger i Lanzonetilladelsen.

3) Bestyrelsen bemyndiges til at benytte klubbens midler til at anlægge græsplæne samt el-
installation (se vedlagte budget for 2016).

Forslaget blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke nogen indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Carsten Danielsen blev genvalgt som formand.

Jesper Christens og René Severinsen stillede begge op til valg som bestyrelsesmedlem.

Der blev foretaget en skriftlig afstemning, hvor resultatet blev:

16 stemmer for Jesper.

16 stemmer for René.

6 blanke stemmer.

Der blev trukket lod om resultatet, og det blev Jesper som blev valgt ind i bestyrelsen.

Erik Jepsen blev genvalgt som suppleant 1.

Torben Garbsen blev genvalgt som suppleant 2.

Jørgen Bentsen blev genvalgt som revisor.

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år

Kassereren fremlagde næste års budget (vedlagt).

Der var en del diskussion om hvordan græsplænen skulle anlægges: om der skal pløjes eller om

man kan nøjes med en billigere løsning, hvor det nuværende græs slås og topdresses.

Det fremlagte budget, med afsatte beløb til græsplæne mm. på FSV, blev vedtaget (efter at

afskrivninger på klubhus og plæneklipper blev rettet).

 

8. Eventuelt

Der var en kort diskussion om forskellen på forkortelserne EKVL (E-Europa, K-Danmark, VL-
Værløse) og FSV (Flyvestation Værløse).

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog