LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra genralforsamling 18. November 2015Sidst opdateret 28.11.2015

Referat af generalforsamling i EFK87 18. november 2015

Ordstyrer: Anders Brandt Referent: Jørn Wildt
Tilstede: 38 fremmødte medlemmer

1. Valg af ordstyrer og sekretær

Valget faldt på Anders Brandt (ordstyrer) og Jørn Wildt (referent). Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsen fremlagde beretningen (vedlagt).
Forsamlingen diskuterede begrebet ”drone” og de nye regler for ”droneflyvning” som er på vej fra Trafikstyrelsen.
Der opstod et forslag om at lave en mentorordning for nye medlemmer i klubben.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

Kassereren fremlagde regnskabet for 2015 (vedlagt).
Regnskabet blev godkendt (med en enkelt kommentar til navngivningen).

4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne. De nye vedtægter har ligget til gennemsyn på hjemmesiden siden februar, og der blev orienteret om dette i indkaldelsen til generalforsamlingen. Ændringerne blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag #1 fra Peter Colding:

"Det pålægges bestyrelsen at undersøge muligt alternativ til indretning af en modelflyveplads på den nedlagte Flyvestation Værløse.

At udarbejde en Plan B, i fald "Projekt Værløse" ikke bliver til noget, eller vi bliver tvunget til at flytte fra pladsen ved Kildedal."

Forslaget var til afstemning og blev ikke vedtaget – der var 9 stemmer for og 25 stemmer imod. Indkommet forslag #2 fra Anders Brandt (forslag til vedtægts-tilføjelse):

"Indkommende forslag må ikke i betragtelig grad påføre bestyrelsen nye byrder, da der er tale om frivilligt arbejde.

Forslag som forudsætter et betragteligt omfang af arbejde skal derfor indeholde konkrete forslag til hvordan den foreslåede opgave udføres, hvem der udfører den og hvornår et evt. beslutningsoplæg vil kunne forelægges for bestyrelsen.

Den udførende person eller gruppe vil naturligvis ikke kunne give tilsagn til externe parter på vegne af klubben. Dette tilkommer kun bestyrelsen."

Anders Brandt trak sit forslag tilbage.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens Arnt blev genvalgt som næstformand.
Jakob Bækgaard blev genvalgt som kasserer.
Erik Jepsen og Torben Garbsen blev valgt som suppleanter. Jørgen Bentsen blev valgt som revisor.

Afstemningen om resten af pladserne til bestyrelsen blev foretaget skriftligt.

Afstemningsresultat

Antal deltagere: 38
Heraf stemmeberettigede: 37
Antal brevstemmer og fuldmagter: 21
Stemmeoptællere var: Anders Brandt og Jørgen Vendorf

Peter Colding: Fik flest stemmer (stemt ind for to år)
René Severinsen: Fik næstflest stemmer (stemt ind for ét år)

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år

Kassereren fremlagde næste års budget (vedlagt). Budgettet indholder en kontingentstigning på 100 kr. om året med det formål at have lidt flere penge parat til Værløseprojektet. Forsamlingen brugte en del tid på at diskutere for og imod denne stigning.

Det fremlagte budget (uden ændringer) blev vedtaget med 35 for forslaget og 0 imod og 3 blanke.

8. Eventuelt

Der blev foreslået at et medlem af klubben kunne stå for oprydning af klubhuset – mod til gengæld at få nedsat kontingentet. Der var tilsvarende forslag om at indkalde til oprydning og rengøringsdag ind i mellem. Ingen af forslagene resulterede i nogle konkrete beslutninger.

Der blev opfordret til at alle bliver lidt bedre til at rydde op i klubhuset.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog