LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Vedtægter pr. 18.11.2015Sidst opdateret 19.11.2015

Vedtægter for Elektroflyveklubben af 1987 (EFK87) 

§1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Elektroflyveklubben af 1987 (EFK87)

Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune

 

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er er at fremme modelflyvning bl.a. gennem formidling af kontakt mellem modelflyvepiloter.

Det skal til enhver tid være muligt for begyndere at hente nok hjælp til på egen hånd at kunne dyrke modelflyvning.

Foreningen dyrker kun modelflyvning med modelfly der drives af andet end forbrændingsmotorer (elektromotorer, gummitov, højstartsspil, håndkast m.m.)

 

§ 3. Modelflyvning Danmark

Stk. 1.Foreningen driver mindst én modelflyveplads som er registreret og godkendt af Modelflyvning Danmark

Stk. 2. Hvis foreningen fraflytter en modelflyveplads skal denne nedlægges og beslutningen herom meddeles Modelflyvning Danmark.

Stk 3. Modelflyvning Danmarks regler skal i tillæg til foreningens egne regler altid overholdes

 

§ 4. Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af  

 • Formand 
 • Næstformand
 • Kasserer
 • 2 bestyrelsesmedlemmer 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. 

I lige år vælges:

 • Formanden 
 • Bestyrelsesmedlem 1

I ulige år vælges:

 • Kassereren
 • Næstformanden
 • Bestyrelsesmedlem 2

Stk. 3. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede og en af disse er enten formanden eller kassereren. I situationer med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis formanden ikke er tilstede er det kassererens stemme der er afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige.

Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 16 år ved afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 7. Ved formandens udtrædelse, indtræder næstformanden som formand. Førstesuppleanten indtræder som menigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 8. Ved kassererens/næstformandens udtrædelse indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig herefter med ny kasserer/næstformand frem til næste generalforsamling.

Stk. 9. Der skal tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøder. Referatet opslås på foreningens hjemmeside senest 7 dage efter afholdelse.

 

§ 5. Tegning af foreningen

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

§ 6. Optagelse af medlemmer

Stk 1. Som passive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter

Stk 2. Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter, samt er gyldigt aktivt medlem af Modelflyvning Danmark. Modelflyvning Danmarks medlemsnummer skal oplyses ved indmeldelse.

 

§ 7. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem samt annullere udelukkelsen af et medlem når den finder grund hertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 8. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales forud.

 

§ 9. Foreningens øverste myndighed

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i november måned og varsles skriftligt pr. mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside mindst 3 uger før afholdelsen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Forslagene opslås på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden afholdelse.

Stk. 3. Alle aktive (ikke-passive) medlemmer har stemmeret. Alle aktive (ikke-passive) medlemsskaber giver 1 stemme

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen) blandt de afgivne gyldige stemmer. Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet opslås på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelse.

 

§ 10. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. a) valg af bestyrelse i henhold til § 4.

     b) valg af suppleant(er).

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 12. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.

 

§ 13. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år senest 14 dage inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab. Revisoren  har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14. Fusion/sammenlægning af foreningen

Stk. 1. Foreningen kan kun sammenlægges med anden klub når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. Foreningen kan kun sammenlægges med en anden forening registreret under Modelflyvning Danmark.

Stk. 3. I tilfælde af sammenlægning overgår foreningens midler til den blivende forening i sammenlægningen.

Stk. 4. Beslutningen meddeles Modelflyvning Danmark med oplysninger om de relevante ejerforhold på modelflyvepladser m.m

 

§ 15. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om at opløse foreningen kan kun ske når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning fordeles klubbens midler til almennyttige og/eller folkeoplysende formål inden for fritidslovens rammer. Det er den siddende bestyrelses ansvar at sikre at midlerne overdrages i forbindelse med klubbens nedlæggelse.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning nedlægges den/de modelflyvepladser som drives af foreningen. Beslutningen meddeles Modelflyvning Danmark.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamlign 18. November 2015 

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog