LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af Bestyrelsesmøde d. 3 Juni 2014Sidst opdateret 09.01.2015

Mødet blev afholdt hos Carsten.

Til stedet var: Jens Arnt, Carsten Danielsen, Erik Jepesen, Jakob B. Andersen, Jan B. Petersen

Fraværende: Hans Sørensen

 

Sidste mødereferat

 • Gennemgang af mødereferat fra sidste møde den 25.03.2014

nyt armeringsbord: der er lidt problemer med at få et bord i samme størrelse. Max længde er 180 cm.

Oplys ventetid mht til optagelse som medlem på hjemmeside – Jakob: Lukket

Email alle medlemmer om ny lejeaftale med albatros – Jakob: Lukket – check mht til download

Lav info boks op hjemmeside om ny lejeaftale med albatros – Jakob: lukket

Drøft nye ny lejeaftale med vores instruktører – Jakob: lukket

Opdater regelsæt så de er i overensstemmelse med ny lejeaftale – Jakob: Lukket

Formaliser aftale med friheden and udvidet flyvetid  8-10 og 20-22 – Jens: Er under udarbejdelse

Undersøg mulighed for timer til kaffemaskine – Erik: Lukket

Indkaldelse til arb. dag Rep af tag efter flystyrt / Rep af råd på klubhus: Er på som punkt på dagens agenda

Muldvarper skal termineres – Hans: Er lukket

Flyvepladsen bliver tromlet – Erik: Er lukket

 

Formandens orientering

Udstilling på Ballerup bibliotek gik fint. Der var ikke så mange besøgende, men vi fik talt med borgmesteren. Han skal inviteres til børneflyvningsdagen. Det skal prøves om vi kan få flyvning i Ballerup superarena via borgmesteren.

 

Økonomi og medlemmer

 • Kasseren har ordet

Regnskab & budget. Budgettet følges fint. Kun Aktivitetskontoen nærmer sig budgettet pga. indkøb af pop-up bannere.

Vi har pt 129 medlemmer (incl 2 nye på vej) og 11 på venteliste.

Ligge info skrivelse til nye medlemmer på hjemmesiden.

Klubhus medtages som aktiv i regnskab. Afskrivning tiden antages at skulle sættes til ca. 15 år.

På næste bestyrelsesmøde skal diskussionen ang. sammenlægning af de tre klubber tages op. Forskellige muligheder skal undersøges så de første tanker kan fremlægges på næste GF.

 

Aktiviteter

 • Opfølgning på "Åbent hus" arrangementet på Værløse og det efterfølgende møde den 27.05.2014.  Status og næste skridt i hele Værløse projektet
  • Arrangementet gik fint – god flyvning ingen uheld og super godt vejr. Fin og positiv tilbagemelding fra naturstyrelsen.
  • Opfølgningsmødet med naturstyrelses gik fint og det lader til at den nu kun handler om hvordan området skal deles. => Vi er stadigvæk positive mht til muligheden for at komme på Værløse. Vi forventer at få en tilbage melding i efteråret.
  • Der kan dog være nogen ventetid på at få etableret tilkørsel i filmbyen….
 • Sommerferieaktivitet for skolebørn i samarbejde med Ballerup kommune
  • Der er 2x15 tilmeldte til arrangementet (28-29 / 6 – skal skrives i kalenderen)
  • Der skal skrives ud til alle medlemmer on arrangementet og borgmesteren skal inviteres. Carsten skriver mail/tråd om emnet (og værløse status).
  • Vi skal have instruktører, hjælpere og indkøbt mad og drikke. Jakob køber ind
 • Indmeldelse i DGI
  • Der er mulighed for kurser og forsikringer via medlemskab. Det koster ca. 30 kr pr medlem.
  • Vi melder EFK87 ind i DGI. Jens laver oplæg til hvad et DGI medlemskab vil bringe og koste.
 • Opfølgning på de "medlemslister" og statistikker, som Jens har trukket.
  • Vi har mange som ikke har nogen primær klub => der er mulige stemmer for EFK87. Jens skriver til dem.
  • Der er medlemmer som ikke er medlem af MFD. Der tjekkes med MFD og Jakob skriver til dem som ikke er medlem.
  • Vi skal også have lavet opfølgning på medlemsfoto – der er mange som vi ikke har billede af…
 • Dato og aftaler omkring EFK87 mesterskaberne
  • Afholdes Søndag d. 24 August kl. 10 – i håb om bedre vejrJ
  • Konkurrencer fra sidste år genbruges
  • Vi laver gril middag som sidste år
  • Vi laver et indrammet print med de sidste års klubmestere
 • Vedligeholdelsesopgaver for plads og klubhus
  • Taget skal tjæres
  • Der er par brædder som skal skiftes
  • Der er et hul i taget (overdækning).
  • Der er blikhjørner der skal fæstes.
  • Der arrangeres arbejdsdag Lørdag d. 21 Juni kl 9.30 med morgenmad. Der købes materialer på dagen til hvad der nu skal bruges.
  • Der laves forårsoprydning samme dag

 

Diverse

 • Det skal undersøges om vi kan får plæneklipperen op til klubhuset så vi har lettere adgang til den
 • Der skal laves opfølgningsmøde med Albatros (Jens kontakter)
 • Martin vil vist forsøge at lave klubudflugt til Falken

 

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog