LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra generalforsaming 12.11.2008Sidst opdateret 25.11.2013

Mødet startede 19:00

Pkt 1. Valg af ordstyrer og sekretær

Jeppe Alkærsig blev valg som ordstyrer
Jens Arnt blev valgt som sekretær

Pkt 2. Bestyrelsens beretning

Formandens beretning v/Jan Petersen

ID kort er blevet indført og med fuld styke fra starten. Det samme blev forsøgt året før men uden
success. Det blev lagt en hård linie fra starten for at komme godt i gang. 

Der har været kørt med en 0 tolerance her frem til generalforsamlingen, og med undtagelse af et par enkelte situationer som har været ubehagelige har det fungeret fint

Som udgangspunkt sker behandling af manglende kort som beskrevet i vedtægterne (§7. Et hvert
medlem, som ikke overholder klubbens love og bestemmelser eller er i urimelig restance med skyld
til klubben, kan ekskluderes uden yderligere varsel. Beslutning om eksklusion kan af medlemmet
ankes til næstfølgende generalforsamling. Eksklusionen står ved magt indtil den eventuelt
annulleres på denne generalforsamling.
). I praksis vil der altid være en advarsel som første skridt.

I år blev der stablet et lidt større træf på benene som overodnet gik godt.

I år er skolechef stilling overdraget til Jonas W. Rasmussen og indtil videre gået godt (Iflg. Jonas
mest fordi han endnu ikke har lavet noget...)

Jeg forstsætter dog som godkender samt instruktør.

Der er indkommet én klage fra hundklubben som har resulteret i at vi har ændret flyvezonen tilbage
til de gamle regler.

Jeg har talt med Mikkel (formand for hundehuset). En enkelt smutter er ikke noget problem men vi
bør grunlæggende overholde flyvezonen..

Freddy fra Albatros melder om et rigtig godt samarbejde med Friheden. Der er nu en god kemi og vi
skal nu “bare” koncenterer os om at holde det gode forhold..

I år trækker jeg mig som formand. Jeg mener at det er bedre med en som aktivt vælger
formandsposten, og ikke som jeg der tog den af nød.
Spørgsmål

Q:Kommentar til flyvezoner. Kan man evt placere en mand til standerhejsning som kan markere når
man er over flyvezonen..
A: Der produceres nye kort/billeder med angivelse af zoner. Derudover flyver vi nu efter de
“gamle” regler hvor flyvezonen er en lige linie fra pilotfeltet, så bedømmelse af afstand er ikke
længere nødvendigt

Jan henstiller til at vi alle hjælper hinanden til at overholde flyvezonen...

Skolechefens beretning v/ Jonas W. Rasmussen

Jeg har overtaget posten som skolechef. Som nybagt far er tid ikke hvad tid burde være og det har
smittet af både på instruktørindsats og på skolechef indsats. Dette forventes at blive bedre i år.

Status pt. Er at der er 3 instruktører, og 2 elever

Derudover er der 7-10 stk. Som møder frem når der er instuktører på pladsen

I år blev der godkendt 7 medlemmer og en enkelt fik a-certifikat.

A-certifikatet blev forøvrigt erhvervet ved det udemækede a-certifikat arrangement hvor Jan
Petersen og Jens Damhøj ødelage hhv. de primære og sekundære a-certifikat flyvere

Da aktiviteten på skole-2 flyveren er stort set ikke eksisterende er det besluttet at nedlægge denne.
Grejet udbydes snarest muligt til salg blandt medlemmerne

Det nye år byder på lidt ændringer. Der vil blive introduceret etegentligt skoleprogram som
udleveres til eleverne og instruktørerne. Dette er tænkt som et middel til hurtigere at få eleverne
igennem programmet samt at give dem en fast plan for hvad der skal øves på ..

Derudover har vi kigget på årsagen til at der ikke er flere der ønsker at være instruktører. Et godt
bud er at man som instruktør bliver “overrendt” når man kommer på pladsen uanset om man ønsker
at flyve skoleflyvning eller ej.

Som et forsøg vil der i klibben blive hængt en tavle op hvor man kan skrive sig på som instruktør
når man kommer på pladsen. Som en ekstra mulighed kan man også medlepå tavlen hvis man IKKE
ønsker at flyve skoleflyvning.

Jan Petersen viste et udkast til tavlen hvor det fremgik at man kan notere både hvem der flyver
skoleflyvning og lige så vigtigt hvem der IKKE flyver.

Lidt snak frem og tilbage omkring den nye model.

Thomas Scherrer både for og imod den nye model ... Primært ses manglen for at planlægge som et
problem.

Webmasterens beretning v/Jørgen Vendorf

Websiden har det godt.

“Klubhusforvalterens” beretning v/Carsten Danielsen

Vores klubhus har primært overlevet ved at primært Jørgen Bentsen og Michael Olsen har taget en
ordentlig tørn med oprydning, gulvvask m.m

Det henstilles endnu en gang til at vi hjælper hindanden med aftøring af borde, oprydning m.m.
Græsset står endnu men det ser ud til at vi nu skal til at betale for brændstof til plæneklipper.

Pkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

Fremlæggelse af regnskab v/Anker Petersen

Igen godt år med resultat på ca. Dkr 11.000,-

Vi har pt. ca. 57kkr i banken, og det noteres at intet er investeret i aktier

V har en fremgang på 4 medlemmer i forhold til 2007

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag

Jens Damhøj fremsætter forslag forslag til ændring af størrelsen af bestyrelsen

Nuværende:

§12. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer: Formand, økonomichef, banechef og aktivitetschef.
Alle vælges individult til posten for en to-årig periode. Herudover vælges 1 suppleant for en to-årig
periode samt 1 revisor for en eet-årig periode. Revisor kan ikke samtidig være medlem af
bestyrelsen. Bestyrelsen kan på alle poster rekonstituere sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen vælger en
næstformand blandt sin midte.Ønskes ændret til:

§12 Bestyrelsen består af følgende:
Formand (på valg i lige år)
Næstformand (på valg i ulige år)
Kasserer (på valg i lige år)
2 bestyrelsesmedlemmer (på valg i ulige år)
Suppleant (på valg hvert år)
Revisor (På valg hvert år)(Kan ikke være medlem af bestyrelsen)
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, tæller formandens stemme
dobbelt. Bestyrelsen vælger en næstformand blandt sin midte.
Bestyrelsen har ansvaret for klubbens drift og fremdrift, og har ansvaret for gennemførelsen af
aktiviteter til klubbens gavn.
Klubben tegnes af Formanden og kassereren i fællesskab.Torben Fjerdingstad mener at der skal så mange i bestyrelsens som mulig for at sikre at man så ofte
som muligt kan flyve uden at være godkendt..

Kort debat om Torbens kommentar og det var den overvejende holdning at dette ikke burde være
den overvejende grund til en stor bestyrelse. Man ser hellere at også medlemmer uden for
bestyrelsen kan godkende flyvning af ikke godkendte medlemmer. Dette er en ren bestyrelses
beslutning og kræver ikke ændringer til vedtægterne.

Der blev stemt og 14 stemte for forslaget og 2 stemte imod

Forslaget er hermed vedtaget

Vedtægterne er opdateret på hjemmesiden. (Vedtægter pr. 12. November 2008)

Pkt 5. Valg af Formand, næstformand, kasserer, supppleant og 1 revisor

Suppleant, revisor og formand afgår.

Hele bestyrelsen på valg som konsekvens af vedtægtsændringer...

Formand

Jørgen Vendorf stiller op som formand:
Hele forsamlinge stemte for ( 1 stemte ikke)

Kasserer

Anker peger på Jens Damhøj som ny kasser. Jens er villig til valg og blev enstemmigt valgt.

Næstformand

Carsten Danielsen foreslåes som næstformand. Casten er villig til valg, og blevenstemmigt valgt.

Bestyrelsesmedlemmer:

Jonas W. Rasmussen er villig til valg og blev enstemmigt valgt.
Jens Arnt er villig til valg og blev enstemmigt valgt...

Revisor

Niels ?? - ønsker ikke længere at varetage opgaven som revisor.

Anker fortalte kort om opgaven som kort fortalt er retog pligt til at møde hos kasser til kaffe og
kage, samt sikre pengenes og bilags tilstedeværelse..

Anker er villig til valg og blev enstemmigt valgt.

Suppleant

Jan Petersen er villig til valg og blev enstemmigt valgt.

Pkt 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2009

Anker gennemgik budget for 2009. Der er samme forudsætninger som hidtil som kort kan beskrives
som forsigtighed. Det indebærer også at der planlægges med en medlemsnedgang. Den eneste
ændring som muligvis kræves er tilskud til plæneklipper brændstof samt udkskiftning af en
drivrem.

Kontingenter foreslås uændret...

Jørgen Bentsen. Havde et uddybende spørgsmål i forbindelse me til nuværende regnskab i forhold
til budget. Anker besvarede spørgsmålet..

Herefter blev der stemt og budgettet blev godkendt enstemmigt..

Pkt 7. Eventuelt

Jørgen Vendorf tog ordet og fremhævede nogle ekstra ordinære indsatser som bestyrelsen/klubben
gerne vil belønne.
 


  • Plæneholdet for utrættelig kamp mod græsset - 1 flaske rødvin..

  • Forårstræffet forløb stille og roligt mest på baggrund af en enkelt mand som tog fra og gjorde det til et par gode dage. Jørgen Bentsen modtog en flaske rødvin.


  •  Derudover var der et par bestyrelsesmedlemmer som afgik efter tro tjeneste


  • Kasserer gennem mange år og som har vogtet over vores kapital som en høg. Som det sig hør og bør har Anker været svær at drive penge ud af. Anker modtog en twinstar II som tak for lang og tro tjeneste.

  • Formand af nød .. Tak til Jan Petersen for at træde til hvor ingen andre ville. Jan modtog en Scherrer special GPS Datalogger


  •  Jørgen Vendorf om stævneplaner.

Vi har i mange år holdt forårstræf m. cafe m.m. Det har været svært at planlægge stævne pga.
Manglende resourcer. Som konsekvens skal der nu i god tid inden stævnet være indgivet mindst 10
navngivne personer hos formanden inden 1. januar ellers aflyses stævnet. Der kan evt arrangeres
mindre ting i løbet af året som ikke kræver samme indsats som en erstatning for et aflyst stævne.

Jan Petersen. Om lidt af hvert

Bo Ståle har fået en datter og det var årsagen til at han ikke kunne være her i dag.

Det er konstateret at hundefolket af og til løbet op langs med hegnet. Dette er okay det må gerne.

Dog har jeg talt med dm om at det er uhensigtsmæssigt at de gør det da vi flyver potentielt farlige
modeller. Iflg flyvereglerne er det os der skal vise hensyn.

Kort debat om muligheden for at lave et skilt der advarer om at flyvepladsen ikke er en
“legeplads” ..

Jens Damhøj. Omkring kontingentopkrævning

Vi skifter til en koningentopkrævning via PBS. Det koster lidt mere end i dag men bliver langt
nemmere. Det henstilles til at alle tilmelder deres kontingent til PBS når girokortet ankommer

En kort debat omkring muldvarpe, hvordan bekæmpes de?, er det et problem? Mm. Umiddelbart er
det kun et begrænset problem. Der indkaldes til “trampemøde” når problemet opstår igen ...

Jørgen Vendorf Takker dirigenten

20:13 mødet slutter

Jens Arnt, 13. November 2008

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog